Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Pmu Beauty by Sen

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pmu Beauty by Sen en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Afspraken

 • De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Pmu Beauty by Sen doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pmu Beauty by Sen € 50,- van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 25,-. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
 • Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Pure Indulgence Beauty Studio de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.
 • Pmu Beauty by Sen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Om een afspraak te reserveren vraagt Pmu Beauty by Sen € 50,- welke in mindering wordt gebracht op het totaal bedrag op de dag van de behandeling. Annuleren is mogelijk binnen twee weken. Bij annulering na twee weken is restitutie van de reserveringskosten niet meer mogelijk.

Verantwoording en eigen risico

 • Alle opdrachten van cliënt aan Pmu Beauty by Sen worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Pmu Beauty by Sen verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Pmu Beauty by Sen tot het aanbrengen van permanente makeup verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid

 • Cliënt geeft een opdracht aan Pmu Beauty by Sen, hierbij verklaart Pmu Beauty by Sen dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Pmu Beauty by Sen kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.
 • Ondanks dat Pmu Beauty by Sen haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt. Het resultaat is ook afhankelijk van de huidtype en nazorg van de client. In geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • De gratis nabehandeling bij semi permanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 6 weken en maximaal 8 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor de gratis nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 8 weken te verschijnen voor uw gratis nabehandeling dan komt deze te vervallen. U bent vrij om alsnog een betaalde nabehandeling te boeken.
 • Indien u binnen 48 uur voor de gratis nabehandeling de afspraak afzegt of u verschijnt zonder melding niet op de afspraak dan vervalt de gratis nabehandeling. De klant kan dan alsnog een betaalde nabehandeling boeken.
 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 8 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Na deze tijd komen er extra kosten bij. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Pmu Beauty by Sen dit (medisch) niet verantwoord vind mag permanente make-up salon deze nabehandeling weigeren.
 • Pmu Beauty by Sen is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat. Ook is Pmu Beauty by Sen niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Pmu Beauty by Sen is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • Voor het geval Pmu Beauty by Sen aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Pmu Beauty by Sen desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Pmu Beauty by Sen ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling

 • Pmu Beauty by Sen vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.
 • De cliënt de behandeling contant of per pintransactie te voldoen.

Garantie

 • Pmu Beauty by Sen gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Pmu Beauty by Sen is GGD gecertificeerd waardoor u als cliënt gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal

 • Pmu Beauty by Sen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
 • Pmu Beauty by Sen meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Pmu Beauty by Sen en de behandelende specialiste. Pmu Beauty by Sen zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Pmu Beauty by Sen en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Pmu Beauty by Sen is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Plan je afspraak in

WIJ NEMEN DIRECT CONTACT MET JE OP


  Ik ben geïnteresseerd in: